شیپ فایل خطوط همبارش استان چهارمحال و بختیاری

خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی